ហាងលក់ផ្លែឈើស្រីមុំ មានលក់ផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ និង​មាន​ផ្តល់​សេវាកម្មរៀបចំផ្លែឈើគ្រប់កម្មវិធី។ ជាពិសេសហាងយើងខ្ញុំ ក៏បាន​ផ្គត់ផ្គង់ផ្លែធុរេនធម្មជាតិដែលដាំនៅខេត្តកំពង់ចាមផងដែរ។